I. Postanowienia podstawowe

1. BETOMA Group s.r.o. IČ: 08606889 z siedzibą pod adresem Korunní 2569/108, Praga 10, Republika Czeska (dalej: „administrator”).

2. Dane kontaktowe administratora to

Adres: Primátorská 51, Praga 8

E-mail: info@betoma.cz

Numer telefonu: +420603922011

3. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do konkretnego identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator sieci lub jeden lub więcej określonych fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, umysłowych, ekonomicznych, kulturowych lub tożsamość społeczna tej osoby fizycznej.

4. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe zleceniodawcy to:

II. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe, które mu podałeś lub dane osobowe, które administrator uzyskał na podstawie realizacji Twojego zamówienia.

2. Administrator przetwarza Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.

III. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest

wykonania umowy pomiędzy Tobą a administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
prawnie uzasadniony interes administratora polegający na świadczeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu przesyłania wiadomości handlowych i newsletterów) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) f) RODO,
Twoja zgoda na przetwarzanie w celach marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych i newsletterów) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) a) RODO w związku z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Coll. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego w przypadku, gdy żadne towary lub usługi nie zostały zamówione.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest

rozliczenie Twojego zamówienia oraz realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Tobą a administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia (imię i nazwisko oraz adres, kontakt), podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej wykonanie przez administratora,
wysyłanie wiadomości biznesowych i prowadzenie innych działań marketingowych.
 3. Brak / indywidualne automatyczne podejmowanie decyzji przez administratora w rozumieniu art. 22 RODO. Wyraziłeś wyraźną zgodę na takie przetwarzanie.

IV. Okres przechowywania danych

1. Administrator przechowuje dane osobowe

przez czas niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między Tobą a administratorem oraz dochodzenia roszczeń z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od zakończenia stosunku umownego).
do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, nie dłużej niż…. lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.
 2. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych administrator usuwa dane osobowe.

V. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

1. Odbiorcami danych osobowych są osoby

zajmujący się dostawą towarów / usługami / realizacją płatności na podstawie umowy,
świadczenie usług obsługi sklepu internetowego (Upgates) oraz innych usług związanych z prowadzeniem sklepu internetowego,
świadczenie usług marketingowych.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (kraju spoza UE) ani do organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w państwach trzecich są dostawcy usług pocztowych / chmurowych.

VI. Twoje prawa

1. Na warunkach określonych w RODO masz

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych na podstawie 
prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie lub ograniczenia przetwarzania na podstawie 
prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie 
prawo do przenoszenia danych zgodnie 
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub e-mail administratora podany w punkcie III niniejszych warunków.
 2. Masz również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że zostało naruszone Twoje prawo do ochrony danych osobowych.

VII. Warunki ochrony danych osobowych

1. Administrator oświadcza, że ​​podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.

2. Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia repozytoriów danych i danych osobowych w formie papierowej, w szczególności…

3. Administrator oświadcza, że ​​dostęp do danych osobowych mają tylko osoby przez niego upoważnione.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Wysyłając zamówienie z internetowego formularza zamówienia, potwierdzasz, że zapoznałeś się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptujesz je w całości.

2. Zgadzasz się na te warunki, zaznaczając zgodę za pośrednictwem formularza online. Zaznaczając zgodę, potwierdzasz, że zapoznałeś się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptujesz je w całości.

3. Administrator jest uprawniony do zmiany niniejszych warunków. Nowa wersja niniejszych warunków zostanie opublikowana na ich stronie internetowej, a jednocześnie nowa wersja niniejszych warunków zostanie wysłana na adres e-mail, który podałeś administratorowi.

 

Warunki te wchodzą w życie 1.2.2020.